» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک هاي دولتی و چالش هاي مرتبط با آن مهدی حسنی 1396/09/22 دسته بندی : عمومی 0

مقاله نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک هاي دولتی و چالش هاي مرتبط با آن

این مقاله در 10 صفحه و با فرمت قابل ویرایش word آماده شده است 
در ادامه می توانید قسمتی از متن این مقاله را مشاهده کنید .

قسمتی از متن :

مقدمه

شبکه بانکی به عنوان بازوي توانمند دولت در اعمال سیاست هاي پولی، مـسئولیت تنظـیم جریـان نقـدینگی و تأمین سرمایه لازم در اقتصاد ملی راعهده دار می باشد و گردش منابع مالی جامعه را در جهت اهـداف دولـت و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور سـامان داده و بـه دولـت کمـک مـی کنـد تـا اهـداف برنامـه هـاي توسـعه و سیاستهاي کلان کشور را محقق سازد. با عنایت به این موضوع، می توان چنین تحلیل کرد که تدارك نقدینگی براي بخشهـاي مختلـف بـه منظـور برقراري تعادل اقتصادي در راستاي اهداف دولت، از مهم ترین تکالیف و اهداف نظام بانکی و علی الخصوص بانک هاي دولتی به شمار می آید که این امر نیازمند اعمال مـدیریت سـنجیده، علمـی و آینـده نگـر در ارکـان مختلف شبکه بانکی است. با عنایت به این مهم، جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمت بـه مـردم و مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مستلزم برقراري تعامل مناسب بانک ها با افراد جامعه به منظور جذب سپرده و تخصیص مناسب آن به بخش هاي مختلـف مـی باشـد کـه در ایـن خـصوص، شـعب بـه عنـوان واسطه هاي اصلی در ارتباط میان مشتریان و شبکه بانکی داراي نقش بسزایی بـوده و مـدیران شـعب کـه وظیفـه هدایت و راهبري شعب را برعهده دارند، از مهم ترین ارکان شبکه بانکی در تحقق اهداف مربوطه می باشند.

 

جایگاه مدیریت شعب در بانکهاي دولتی

همانگونه که موفقیت یک بانک تا حدود زیادي در گرو عملکرد شعب آن است ، موفقیت شعب نیز مرهـون عملکرد مدیریت و کارکنان آن است . مدیران و کارکنانی که سرمایه اصلی بانک را تشکیل میدهند و اصـولاً بیشترین وجه تمایز یک بانک نسبت به سایر بانک ها در شرایط مشابه و حتی متفـاوت ،برخـورداري از مـدیران و کارکنانی متعصب و علاقه مند و آگاه به اهداف سـازمانی مـیباشـد، زیـرا ارتبـاط اصـلی بانک هـا و در حقیقـت ویترین اصلی هر بانک براي جذب مشتري و تامین نیازها و ارائه خدمات به آنان از طریق شعبه تحقق مـییابـد . صاحب نظران معتقدند که طرز رفتار ، کیفیت عمل و برخورد مدیریت و کارکنان شعب،بـیش از نحـوه انجـام هـر عملیات بانکی،اعطاي تسهیلات ، جوایز، تبلیغات و...مشتریان را تحت تاثیرقرار داده و جذب بانک مینماید.خرید و دانلود | 3,000 تومان
نوع محصول : word
تعداد صفحات : 7
حجم محصول : 255.69KB
تعداد خریدهای موفق : 0

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط